Poskytujeme servis a údržbu v profesii VODOINŠTALATÉRSTVO a KÚRENÁRSTVO, tým sa rozumie najmä:

 • montáž, opravy, údržba vnútorných rozvodov (vrátane prípojok z hranice objektov) studenej vody, teplej vody, kanalizácie, vrátane pripojenia armatúr a spotrebičov, vykonanie individuálnych (tlakových) skúšok, komplexné odskúšanie u všetkých druhov stavebných objektov, za použitia všetkých druhov montážnych postupov a technológií.
 • montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba vnútorných rozvodov vykurovania, (týka sa všetkých druhov médií).
 • montáž výstroje rozvodov, spotrebičov, individuálne (tlakové a tesnostné) a komplexné odskúšanie vodovodných, kanalizačných a vykurovacích systémov.
 • montáž vodomerov na studenú a teplú vodu v zmysle vydaného platného Certifikátu zástupcu registrovanej osoby na montáž určených meradiel a to
    merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu.
    merače pretečeného množstva vody – na teplú vodu.
 • oprava vodovodných batérií a splachovačov.
 • demontáž rozvodov a armatúr, vykonávanie protikoróznych nástrekov, vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody, kladenie potrubí, hadíc a spojok.
 • odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb v interiéroch budov (v uzatvorených priestorov do 10m3).

a ďalšie podľa požiadavky objednávateľa.


Taktiež poskytujeme servis a údržbu v profesiách ELEKTROINŠTALÁCIA a ZÁMOĆNÍCTVO, čím sa rozumie predovšetkým:

 • montáž, oprava, údržba a odstraňovanie revíznych závad elektrických zariadení na základe vyhlášky č.508/2009.
 • odstránenie revíznych závad na bleskozvodoch.
 • zhotovenie, montáž, osadzovanie, opravy a údržba dorozumievacích zariadení.

a mnohé iné podľa požiadavky objednávateľa.


Zabezpečujeme pre sieť filiálok 24-hodinový servis, ktorý zahŕňa predovšetkým STAVEBNÉ OPRAVY ako napríklad opravy fasád, omietok, striech, podláh, obkladačiek, kazetových a sadrokartónových stropov a iné. V rámci tejto spolupráce zosúlaďujeme technický stav prevádzok v zmysle doručených zápisníc RVPS, HAZZ a miest.


Zabezpečujeme pravidelnú ÚDRŽBU A OPRAVY STRIECH reťazcov Billa pre celé Slovensko čo zahŕňa:

 • uskutočnenie pravidelnej kontroly striech
 • čistenie plochy strechy, napojenia striech, úžľabia
 • čistenie odkvapov, zvodov, vpustí
 • vizuálnu prehliadku strešného aj podstrešného priestoru, svetlíkov, prestupov, VZT a ďalších základných častí strechy
 • vykonanie základných skúšok na tesnosť strechy (ihlová skúška) - podľa materiálu strechy
 • správy po kontrole, vypracovanie protokolu (písomný report z vykonanej práce, fotodokumentácia stavu strechy
 • prevedenie drobných úprav automaticky v rámci prehliadky (priamo pri pravidelnej prehliadke) napr. silikónovanie dotiahnutie kotviacich prvkov...


Cenník prác a dopravy spoločnosti FEROSTA a spol., s.r.o pre nezmluvných partnerov

  MJ
Stavebné práce 13,50 hod
Výškové práce z lana 18,00 hod
Práce v profesiách voda+plyn+kúrenie elektrika 16,50 hod
Urgentný výjazd do 2 hodín 33,00 hod
Doprava lokalita do 10 km 16,50 súb.
Každý ďalší km nad 10 km 0,66 km
Hodinová sadzba za čas strávený cestovaním 12,00 hod
Práca vykonávaná počas sobôt 50 % prirážka z uvedených hodinových sadzieb
Práca vykonávaná počas nedieľ a sviatkov 100 % prirážka z uvedených hodinových sadzieb


Ceny sú uvedené bez DPH.